Anketë mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve të K.R.U “Hidroregjioni Jugor” në regjionin e Prizrenit

Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve për periudhën janar-dhjetor 2021 në zonën e shërbimit të cilën e mbulon K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” Sh.a.

•  Kryerja e anketës mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve me 2740 të anketuar, përfshirë Amvisërinë, bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet e Prizrenit, Suharekës, Malishevës dhe  Dragashit.
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar

Leave a comment