Anketa e Kënaqësisë së Konsumatorëve

Kryerja e studimit të kënaqësisë së klientit me 410 të anketuar, përfshirë bizneset si klientët e tyre të mundshëm dhe të rregullt, si dhe udhëtarët e Trainkos. Ky projekt u financua nga Trainkos Sh.A.